Ouderraad

Onze OR

Alle ouders worden bij aanmelding van hun kind lid van de oudervereniging (met een jaarlijkse vaste vrijwillige bijdrage). De ouderraad is het algemene bestuur van de oudervereniging en bestaat uit één of 2 leerkrachten en uit ouders van de schoolgaande kinderen van Daltonschool Prins Bernhard.

Van de ouderbijdrage worden allerlei activiteiten op school betaald, zoals o.a. de dag van de leerkracht, Sinterklaas, Kerst, Pasen en het eindfeest.

Daarnaast zijn er activiteiten in elke klas mogelijk waarbij de ouderraad financieel ondersteunt met een bijdrage.

Wat doet de ouderraad?

De ouderraad heeft een belangrijk aandeel in het organiseren van verschillende activiteiten binnen de school. De voorbereiding van deze activiteiten vindt plaats in werkgroepen, die bestaan uit leerkrachten en ouderraadsleden. Met de leden van de MR hebben wij nauw contact.

Ook proberen we zoveel mogelijk u als ouders in te zetten om mee te helpen met het uitvoeren van een activiteit.

De ouderraad int en beheert de vrijwillige bijdrage van de ouders .

Daarnaast hebben de ouderraadsleden een signaalfunctie van de ouders naar directie en team.

Vergaderfrequentie

De ouderraad vergadert 6 tot 8 keer per schooljaar. Vanuit het team zijn hierbij aanwezig één van de leerkrachten en de ouders die in de ouderraad zitten.

Hoogte contributie

In de jaarlijkse ouderraadvergadering aan het begin van het schooljaar wordt de contributie voor dat schooljaar vastgesteld door de leden, leerkracht en directie. De hoogte van de contributie wordt gepubliceerd in de nieuwsbrief.

De OR besteedt naast de vaste activiteiten een deel van het geld aan extra ondersteuning van het lesgebeuren. Ook zorgt de OR voor extra aankleding van de school. Jaarlijks legt de penningmeester van de OR in een verslag verantwoording af over het gevoerde beleid en de besteding van de gelden. Voor informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de OR.

U kunt ook één van de andere leden op het schoolplein aanspreken.

Voor vragen over de ouderbijdrage kunt en een mail sturen aan:

prinsbernhardschool.ouderraad@gmail.com

Samenstelling ouderraad

Wil je weten wie er in de OR zitten? Bekijk dan onze Wie is wie.