Medezeggenschapsraad

MR in beweging

Wat doet de Medezeggenschapsraad (MR) van de Prins Bernhardschool? Wie zijn wij en welk werk doen wij voor wie?
De MR toetst voorgenomen plannen van de directie of het bestuur van school. Dit is wettelijk geregeld. Op onze school bestaat de MR uit vier leden. Twee personen gekozen uit de ouders en twee leerkrachten.

Leden:

Leerkracht                                                     Ouders

Juf Marije M.                                                Jurjen Hoitsma

Juf Gerdi                                                       Erik Sackman

Bekijk hier onze wie is wie.

Instemming of advies

De MR is een belangrijke schakel tussen ouders, het team en het Ouderplatform. Het ouderdeel van de MR behartigt de belangen van ouders. De leerkrachten behartigen de belangen van het team. Natuurlijk gaat het uiteindelijk om een goed beleid en schoolklimaat voor de leerlingen. De MR heeft de bevoegdheid allerlei schoolzaken met directie en het team te bespreken. Voor het doorvoeren van plannen heeft de directie instemming of advies nodig van de MR. Dit is per onderwerp in de wet vastgelegd.

Onderwerpen

De MR vergadert minimaal vier keer per jaar. Waar nodig is de directie aanwezig. De notulen van de vergadering zijn openbaar. Deze liggen in een bakje in de hal. De onderwerpen die bijvoorbeeld aan bod komen, zijn het schoolplan, de begroting, de schoolgids, de formatie en het zorgplan. De MR geeft over de begroting alleen advies, maar geeft instemming voor het schoolplan, de schoolgids en het zorgplan. De MR wil een gesprekspartner zijn van de directie en snijdt tijdig een onderwerp aan. Dit om goed geïnformeerd te zijn voor een advies. De MR onderhoudt regelmatig contact met de achterban via de Ouderraad (OR). De MR is geen klachtencommissie voor ouders. In de schoolgids staat vermeld bij wie ouders hiervoor terecht kunnen. De MR signaleert wel zaken die belangrijk zijn voor een goed klimaat voor de kinderen, bijvoorbeeld of het overblijven goed is geregeld.

GMR

De Prins Bernhardschool is lid van een Protestant Christelijke Schoolvereniging (PCBO Rheden), waarbij vijf scholen uit de regio zijn aangesloten. Hiervoor is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) in het leven geroepen. Deze gaat over beslissingen die alle scholen aangaan. Van elke MR zitten twee leden in de GMR, een leerkracht en een ouder. Voor onze school zijn dat Marije en Jurjen.

Op 1 januari 2007 is er een nieuwe wet in werking, de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Hierin staan de bevoegdheden van de MR en GMR beschreven. Daarnaast is er per 1 augustus 2006 een nieuw begrotingssysteem voor de basisscholen: de lumpsum. Dat betekent dat de PCBO voor alle scholen samen een budget krijgt en volgens een goed beleid dient te verdelen. De GMR is hier een belangrijke adviespartner in.

Heeft u nog vragen over het werk van de MR, stel ze ons gerust.

Mocht u contact op willen nemen met de MR dan kunt u mailen naar Marije of Gerdi.

Jaarverslag:

Jaarverslag MR 2022-2023

Reglementen:

Huishoudelijk reglement Daltonschool Prins Bernhard
MR-reglement