Zorgstructuur

Zorgstructuur school

De opvang van nieuwe leerlingen in de school

De meeste nieuwe leerlingen zijn net vier jaar geworden. Nadat u besloten heeft uw kind aan ons toe te vertrouwen, mag uw kind voordat het vier jaar wordt onze school 5 keer bezoeken om te wennen. Deze bezoeken worden gepland in overleg met de leerkracht. Wettelijk is geregeld dat dit pas mag vanaf twee maanden voor de vierde verjaardag. Indien uw kind in een nieuw te starten groep geplaatst wordt, worden zowel uw kind als u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Met de ouders van kinderen die van andere scholen komen, wordt overlegd of het wenselijk is dat het kind, voordat het definitief bij ons op school komt, al een kennismakingsbezoek brengt.

Het kan om diverse redenen voorkomen dat groepen in de schoolloopbaan van uw kind van samenstelling wisselen (opsplitsing dan wel samenvoeging).
Het volgen van de ontwikkeling van kinderen in de school:

  • Leerling- en onderwijsvolgsysteem

Op elke basisschool worden kinderen, gedurende de 8 jaar dat ze op school zitten, 2x per jaar gevolgd in hun ontwikkeling met een methode-onafhankelijke toets. Wij hebben gekozen om dit te doen vanuit Digikeuzebord (groep 1/2) en CITO (Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling). Voor groep 3-B8 heet het Leerling in Beeld (LiB) en voor groep 8 heet de Eindtoets vanaf 2024 de Doorstroomtoets van Cito. Via onderstaande links komt u bij meer informatie. Het sociaal emotioneel functioneren en executieve vaardigheden brengen wij in kaart met een ander systeem dat niet van het CITO is.

Leerling in beeld voor ouders | primair onderwijs (cito.nl)

Leerling in beeld - doorstroomtoets voor ouders (cito.nl)

  • Leerlingenzorg

Op schoolniveau is de leerlingenzorg zoveel mogelijk handelingsgericht. De internbegeleider coördineert de leerlingenzorg op school en ondersteunt en begeleidt de leerkrachten.

De intern begeleider en de leerkrachten bespreken het gedrag en de leerresultaten van de leerlingen tijdens de groepsbesprekingen. Leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben worden vaker besproken.
Op school zijn diverse documenten betreffende de leerlingenzorg:

  • Het protocol leerproblemen en dyslexie
  • Het protocol herfstkinderen
  • Het protocol meerbegaafdheid

Onze scholen van PCBO Rheden participeren in het samenwerkingsverband van PassendWijs. Op school wordt ongeveer zes keer per jaar een Multidisciplinair Team (MDO) samengesteld waarin kinderen worden besproken die extra zorg nodig hebben. In dit MDO zijn o.a. aanwezig: de intern begeleider, een schoolcontactpersoon van PassendWijs, de leerkracht, de ouders, de directeur en indien nodig andere deskundigen.
Als deze hulp niet genoeg blijkt te zijn wordt het kind aangemeld bij het zorg- en adviesteam (ZAT+). Hierbij is de voorzitter de regiocoördinator van PassendWijs.

Begaafde leerlingen

Ook op onze school hebben we (meer) begaafde leerlingen. We gebruiken het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH). Hierdoor kunnen we kinderen vroeg signaleren en hen lesstof en materiaal op maat aanbieden. De kinderen krijgen een aangepast programma. We kiezen voor het compacten en verrijken. De kinderen krijgen minder oefenstof en meer verdiepingsstof of verbredingsstof. Ook bij de beslissing om eventueel een jaar te versnellen nemen we het DHH als uitgangspunt.

Plusklas

Om de meerbegaafde kinderen binnen onze vereniging voor PCBO Rheden gelijkgestemden te laten ontmoeten, heeft onze vereniging een plusklas uit de groepen 5 tot en met 7. Deze kinderen wordt een speciaal lesprogramma aangeboden.
De plusklas is gehuisvest in een lokaal van de Holtbanck in Rheden. De kinderen in groep 8 kunnen op de school voor voortgezet onderwijs ‘Het Rhedens’ onderwijs op maat krijgen. Een middag in de week.
De aanmelding voor deze plusklas gebeurt altijd in overleg met ouders.

De 4-jarigen maatregel

Kinderen die voor 1 januari gestart zijn op school kunnen in beginsel doorstromen naar groep 2 en een jaar later naar groep 3. Met de formulering ‘’beginsel’’ wordt bedoeld, dat doorstroming vanuit het perspectief van de ontwikkeling van de kinderen wordt bezien. Kinderen stromen door, tenzij het voor hun ontwikkeling beter is dat zij extra tijd in de kleutergroep krijgen. Hun ontwikkeling is dus bepalend en niet de geboortedatum.

Om tot een verantwoorde beslissing te komen, hebben wij een aantal afspraken gemaakt: De leerkrachten observeren en volgen de leerlingen aan de hand van de dagelijkse werkzaamheden, observatielijsten en het leerlingvolgsysteem. Dit kan eventueel aangevuld worden met een observatie door de interne begeleider of een externe deskundige. Kinderen over wie twijfels bestaan, worden gemeld bij de interne begeleider en worden besproken in de groepsbespreking en/of de consultieve leerling-bespreking.

Er vindt dossiervorming plaats door leerkracht en intern begeleider.
Vanaf het begin vinden er gesprekken plaats en worden ouders geïnformeerd over het besluitvormingstraject. De uiteindelijke beslissing valt aan het eind van het schooljaar (/juni/juli) zodra alle gegevens bekend zijn.
Er is sprake van doublure wanneer een leerling voor 1 oktober in groep 3 zeven jaar wordt.